સ્‍વયં સંચાલિત માપન પદ્ધતિ આધારિત શામળાજી આરટીઓ ચેકપોસ્‍ટનો લોકાર્પણ સમારોહ

પરિવહન સેવાઓ અને માહિતી મેળવવા માટેનો એક સરળ અને અનુકૂળ રસ્તો

ક્રમ વિષય ડાઉનલોડ
મોટર વ્હીકલ એક્ટ ૧૯૮૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(999 KB)
સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ રૂલ્‍સ ૧૯૮૯ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(4.90 MB)
ગુજરાત મોટર વ્હીકલ રૂલ્‍સ ૧૯૮૯ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1004 KB)
મુંબઈ મોટર વ્હીકલ ટેક્ષ એક્ટ ૧૯૫૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(175 KB)
મુંબઈ મોટર વ્હીકલ ટેક્ષ રૂલ્‍સ ૧૯૫૯ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(161 KB)
ગુજરાત પેસેન્જર્સ ટેક્સ એક્ટ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(46 KB)
ગુજરાત પેસેન્જર્સ ટેક્ષ નિયમો, ૧૯૫૯
વધુ જાણો
  Sr. No.Notification DateNotification No.Subject/TitleDocument
  1 17/09/2018 એમવીપી/ડીજીલોકર/અધીક્રૃતતા/ઓન/૫૮૧૧ ડ્રાઇવિંગ લાયસંસ અને રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફીકેટને ડિજીલોકર અથવા એમ પરિવહન એપ પ્લેટફોર્મ ધ્વારા રજુ કરવાની કાયદાકીય અધીક્રૃતતા આપવા તથા ડીજીલોકર અથવા એમ પરીવહન એપ પ્લેટફોર્મ પ્લેટથી રજુ થયેલા આ દસ્તાવેજોને મુળ દસ્તાવેજો જેવી કાયદાકીય અધીક્રૃતતા આપવા બાબત. CIRCULAR_DL_RC_DG_LOCKER_PLATFORM_KAIDESAR_BABAT_5811_17.09.2018_MVP__1_.pdf (564 KB)
  2 30/08/2018 આઈ.ટી./વાહન ૪.૦/કર-ફી ચૂકવણૂ/૫૪૬૧ વાહન ૪.૦ અતગૅત તમામ કર અને ફી નુ ચુકવણુ ઓનલાઈન કરવા બાબત. attachment_30_august.pdf (1 MB)
  3 30/08/2018 PT/2018/15/MVD/102016/742/KH NOTIFICATION :- Ports and Transport Department scan0056.pdf (6 MB)
  4 23/08/2018 OTHER MOTOR VEHICLES APPROVED AS TAXI CABS BY STA (Approved from 18-1-2012 TO 9-5-2017). OTHER MOTOR VEHICLES APPROVED AS TAXI CABS BY STA (Approved from 18-1-2012 TO 9-5-2017). List_of_TaxiMaxiAR.E-rickshaw.pdf (406 KB)
  5 30/07/2018 Regarding Gujarat state road safety awards. ગુજરાત રાજયમાં, ગુજરાત સ્ટેટ રોડ સેફ્ટી એવૉર્ડસ માટે ક્રાઈટેરીયા અને પધ્ધતિ ઠરાવવા બાબત. road_sefety_award.pdf (4 MB)
વધુ જાણો
Date Number Subject Download
23/12/2014 PT/25/2014/MVD/1081/4615/KH In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India and in supersession of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of the Inspector of Assistant Regional Transport Officer/Assistant Director of Transport, Class II, in the General State Service under the Motor Vehicle Department, namely. PDF file that opens in new window. (914 KB)
30/08/2006 PT/28/2006/MVD/102005/4014/KH In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India and in supersession of all the rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of the Inspector of Motor Vehicles, Class-II in the Motor Vehicles Department namely. PDF file that opens in new window. (2.39 MB)
09/08/2002 GH/G/2002/110/MVD/10-2001/4015/KH In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India and in supersession of all the existing rules made in this behalf, the Governor of Gujarat hereby makes the following rules to provide for regulating recruitment to the post of Assistant Inspector of Motor Vehicles, (Class-III) in the Motor Vehicles Department namely. PDF file that opens in new window. (4.61 MB)
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી
શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી

માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી
ગુજરાત રાજ્ય

શ્રી આર. સી. ફળદુ
શ્રી આર. સી. ફળદુ

માનનીય કેબીનેટ મંત્રીશ્રી
વાહનવ્યવહાર વિભાગ,
ગુજરાત રાજ્ય

શ્રી ઈશ્વરભાઇ પટેલ
શ્રી ઈશ્વરભાઇ પટેલ

માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી
વાહનવ્યવહાર વિભાગ,
ગુજરાત રાજ્ય

શ્રીમતી સુનયના તોમર
શ્રીમતી સુનયના તોમર (આઇ.એ.એસ.)

અગ્ર સચિવશ્રી
બંદરો અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ

શ્રી વી. પી. પટેલ
શ્રી વી. પી. પટેલ (આઇ.એ.એસ.)

કમિશ્નરશ્રી
વાહનવ્યવહાર વિભાગ

શ્રી આર. એમ. જાદવ
શ્રી આર. એમ. જાદવ (આઇ.એ.એસ.)

કમિશ્નરશ્રી
વાહનવ્યવહાર વિભાગ

http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External Website that opens in a new window
https://parivahan.gov.in/sarathiservice12/stateSelection.do : External website that opens in a new window
https://parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/statevalidation/homepage.xhtml : External website that opens in a new window
https://www.mygov.in, MyGov: A Platform for Citizen Engagement towards Good Governance in India : External website that opens in a new window
https://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat Summit 2015 : External website that opens in a new window
http://www.statueofunity.in, Statue of Unity - Presenting Tallest Statue of The World : External website that opens in a new window
Back to Top