કાયદા અને નિયમો

ક્રમ વિષય ડાઉનલોડ
મોટર વ્હીકલ એક્ટ ૧૯૮૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(999 KB)
સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ રૂલ્‍સ ૧૯૮૯ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(4.90 MB)
ગુજરાત મોટર વ્હીકલ રૂલ્‍સ ૧૯૮૯ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1004 KB)
મુંબઈ મોટર વ્હીકલ ટેક્ષ એક્ટ ૧૯૫૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(175 KB)
મુંબઈ મોટર વ્હીકલ ટેક્ષ રૂલ્‍સ ૧૯૫૯ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(161 KB)
ગુજરાત પેસેન્જર્સ ટેક્સ એક્ટ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(46 KB)
ગુજરાત પેસેન્જર્સ ટેક્ષ નિયમો, ૧૯૫૯ -
કેન્દ્રિય અને રાજ્ય ના તમામ કાયદાઓ ની રિપોઝીટરી External website that opens in a new window -
ક્રમ વિષય ડાઉનલોડ
મોટર વ્હીકલ એક્ટ ૧૯૮૮External website that opens in a new window
સેન્ટ્રલ મોટર વ્હીકલ એક્ટ ૧૯૮૯ External website that opens in a new window
ગુજરાત મોટર વ્હીકલ એક્ટ ૧૯૮૯ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1004 KB)
મુંબઈ મોટર વ્હીકલ ટેક્ષ એક્ટ ૧૯૫૮ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(175 KB)
મુંબઈ મોટર વ્હીકલ ટેક્ષ નિયમો ૧૯૫૯ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(161 KB)
ગુજરાત પેસેન્જર્સ ટેક્સ એક્ટ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(46 KB)
ગુજરાત પેસેન્જર્સ ટેક્ષ નિયમો, ૧૯૫૯
Back to Top