એઆરટીઓ સુરેન્દ્રનગર (જીજે-૧૩)

Surendranagar

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાનાં મોટર વાહન નોંધણી આધિકારી, લાયસન્સ અધિકારી કરધાન અધિકારી, રીઝીયનના વડા -- પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી રાજકોટનાં તાબામાં કામ કરે છે.

Back to Top