શાખાઓ

અનુ. નંબર અધિકારીશ્રી/કર્મચારીનું નામ શાખાની વિગત
શ્રી ડી. એચ. યાદવ આસી.આર.ટી.ઓ. કચેરી અધિકારીશ્રી ની કામગીરી
શ્રી આર.જી. વાળા મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી કામગીરી
શ્રી જી.એમ. પટેલ મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી કામગીરી
શ્રી એન.એલ. રાઠોડ મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રીની કામગીરી
શ્રી ડી.એન. જાડેજા સહા.મો.વા. નિરીક્ષકની કામગીરી
શ્રી એમ.કે. પ્રજાપતિ સહા.મો.વા. નિરીક્ષકની કામગીરી
શ્રી પી.જે. ઠકકર મોટર વાહન વેરા વસુલાત શાખાની કામગીરી
શ્રી એસ.પી. પઠાણ જનરલ હેડકલાર્કની કામગીરી
શ્રી એન.જે. પરમાર હેડ કલાર્કની કામગીરી
૧૦ શ્રીમતી નયનાબેન એ. પટેલ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા, સબએકાઉન્ટનની કામગીરી
૧૧ શ્રી પી.આર મકવાણા પેસેન્જર બસ તથા પરમીટ - ઓડીટ શાખાની કામગીરી
૧૨ શ્રી જે.આર. શુકલ હિસાબી કામગીરી (બીલશાખા) ખર્ચપત્રક, બજેટ તથા શાશન શાખા, કોમ્પ્યુટર ટાઈપની કામગીરી
૧૩ શ્રી પી.બી. ગોહીલ મેઈન કેશીયર તથા રીકન્સીલેશનની કામગીરી તેમજ આંકડા શાખાની કામગીરી
૧૪ શ્રી એચ.જે. રાઠોડ નોન ટ્રાન્સપોર્ટ શાખાના પત્ર વ્યવહાર, શાશન શાખા, તથા ડી.એલ. શાખા એપૃવલની કામગીરી
૧૫ શ્રી આર.આર. પરમાર ડી.એ. શાખાની કામગીરી
૧૬ શ્રી જી.યુ. કાકલોતર મોટર સાયકલ ન્યુ. રજિસ્ટ્રેશન, ફોર વ્હીલ, ટેકટરની તમામ કામગીરી, આંકડા શાખાની કામગીરી
૧૭ શ્રી જે.એન. ગોવાળીયા ઈનવર્ડ-આઉટવર્ડ તથા બેંક ડયુટી એકસ્ટ્રા કેશીયરની કામગીરી
૧૮ શ્રી કે.બી. ઠાકર ડી.એલ. શાખાની રસીદ ઈસ્યુની કામગીરી તથા આઈડીપી
૧૯ શ્રી વી.એસ. મકવાણા એ.આર.ટી.ઓ. તથા ઈન્સ્પેકટર ચેમ્બરની કામગીરી
૨૦ શ્રી એમ.એમ. મારુ લર્નીંગ શાખા, પરમીટ, ટ્રાન્સપોર્ટ શાખાની કામગીરી
૨૧ શ્રી જી.કે. કાલાવાડીયા ડી.એ. શાખા તથા ડ્રા.લા. શાખા, ટપાલ શાખાની કામગીરી
૨૨ શ્રી આર.સી. ચૌધરી નોન ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા, શાશન શાખા તેમજ જે પટાવાળા ગેર હાજર હોય તેની કામગીરી
૨૩ શ્રી એમ.એમ. ચુડાસમા બેંક ડયુટી, બીલ અવરજવર તથા ચેક મેસેન્જર
૨૪ શ્રી એ.આર. વાઢેર પબ્લિક કંટ્રોલીંગ માટે સિકયુરીટી ગાર્ડ
૨૫ શ્રી કે. કે. રાઠોડ પબ્લિક કંટ્રોલીંગ માટે સિકયુરીટી ગાર્ડ

એઆરટીઓ અમરેલી (જીજે-૧૪) પેજ પર જવા અહિં ક્લિક કરો

Back to Top