શાખાઓ

ક્રમ શાખા રૂમ નં.
રોકડ (કેશ શાખા) ૧૯
રજીસ્ટ્રેશન શાખા ૧૮
ટેક્ષ આકારણી શાખા ૧૯
ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા ૧૯
લાયસન્સ શાખા સિંગલ વિન્ડો સેન્ટર
અધર રીજીયન શાખા ૪૧
નોન ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા ૦૩
નંબરીંગ શાખા ૦૧
પરમીટ શાખા ૩૭
૧૦ ખાતાકીય કેસો (ડી.એ.) ૩૮
૧૧ આઉટવર્ડ-ઈનવર્ડ શાખા ૨૭
૧૨ હિસાબી શાખા ૨૮
૧૩ પી.એ. ટુ આર.ટી.ઓ. ૨૯
૧૪ શાસન શાખા ૩૧
૧૫ કોમ્પ્યુટર શાખા ૩૫
૧૬ વહીવટી અધિકારી ૦૪

આરટીઓ અમદાવાદ (જીજે-૧) પેજ પર જવા અહિં ક્લિક કરો

Back to Top