શાખાઓ

આરટીઓ કચેરી તથા ચેકપોસ્ટ જામનગર શાખાઓની તથા કર્મચારીની સંખ્યાની માહિતી

ક્રમ શાખાનું નામ કર્મચારીની સંખ્યા
સી. કલાકૅ જુ. કલાકૅ
શાશન શાખા -
લાયસન્સ શાખા -
કેશ શાખા -
એકાઉન્ટ શાખા -
ડીએ શાખા -
પરમીટ શાખા -
ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
નોન-ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
ઈન્વર્ડ-આઉટવર્ડ - -
૧૦ એકાઉન્ટન્ટ
૧૧ મોટર વાહન નિરીક્ષક કચેરી
૧૨ મોટર વાહન નિરીક્ષક ચેકપોસ્ટ
૧૩ સહા/મો.વા.નિ.
૧૪ પીઆરઓ
૧૫ હેડકલાર્ક
૧૬ હેડએકાઉન્ટન્ટ
૧૭ ટાઈપીસ્ટ

આરટીઓ જામનગર (જીજે-૧૦) પેજ પર જવા અહિં ક્લિક કરો

Back to Top