શાખાઓ

અનં રૂમ નંબર શાખાનું નામ
રૂમ નં. ૧ આર.ટી.ઓ.શ્રી
રૂમ નં. ર વ. અધિકારીશ્રી
રૂમ નં. ૩ ૧. ડ્રા.લા.શાખા, ર. આઉટવર્ડ, ૩. ઈનવર્ડ શાખા, ૪. કેમ્પની કામગીરી
રૂમ નં. ૪ જ.સં.અધિકારી, ર,પરમીટ શાખા
રૂમ નં. પ નોન ટ્રાન્સ. શાખા
રૂમ નં. ૬ રેકર્ડ રૂમ
રૂમ નં. ૭ ડી.એ. રેકર્ડ
રૂમ નં. ૮ રેકર્ડ રૂમ
રૂમ નં. ૯ ફોર્મસ રેકર્ડ
૧૦ રૂમ નં. ૧૦ સ્માર્ટ કાર્ડ રૂમ
૧૧ રૂમ નં. ૧૧ ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા અને આંકડા મદદનીશ
૧૨ રૂમ નં. ૧ર પાણીપીવાની રૂમ
૧૩ રૂમ નં. ૧૩ મનીવેલ્યું રૂમ
૧૪ રૂમ નં. ૧૪ શાશન શાખા સબ.એકાઉ. અને વસુલાત
૧૫ રૂમ નં. ૧પ કોમ્પ્યુટર રૂમ
૧૬ રૂમ નં. ૧૬ ડી.એ.શાખા
૧૭ રૂમ નં. ૧૭ મો.વા.નિરીક્ષકશ્રીની શાખા
૧૮ રૂમ નં. ૧૮ કેશ શાખા

આરટીઓ ગોધરા (જીજે-૧૭) પેજ પર જવા અહિં ક્લિક કરો

Back to Top