શાખાઓ

એ. આર. ટી. ઓ. કચેરી પોરબંદર ખાતે નીચે મુજબની શાખા આવેલ છે.
૧. રજીસ્ટ્રેશન, ર. પરમીટ, ૩. લાયસન્સ, ૪. ટેક્ષ, પ. ડી. એ. (ડીપાટૅમેન્ટલ એકશન) કેસોની શાખા, ૬. રોકડ નાણાં વસુલાત અંગેની કેશ શાખા, ૭. શાસન (બીલ આવક-જાવક વસુલાત રીવ્યુ શાખા).

રોકડ, આકારણી, નોંધણી, લાયસન્સ, પરમિટ, ડી.એ., ટેકસ બ્રાન્ચ

 • રોકડ - મોટર વાહન ખાતાની નાણાંની વસુલાત રોકડ તેમજ ડીમાન્ડ ડ્રાફટથી કરી શકાય છે.
 • આકારણી - ટેક્ષ તેમજ ફી આકારણી સબંધિત સુપરવાઈઝરી સ્ટાફ પાસે વેરીફાય કરી ભરી શકાય છે.
 • નોંધણી - નવા તથા અન્ય રાજયોમાંથી આવતા વાહનોની નોંધણી કરવામાં આવે છે.
 • લાયસન્સ - ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ અંગે નિયત ફોમૅમાં જરૂરી ફી ભરીને ટેસ્ટીંગ ઓથોરીટી પાસે નિયમાનુસાર પાસ થયે ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ દિવસ - ૭માં આપવામાં આવે છે.
 • પરમિટ - વાહનની પરમિટ મેળવવા નિયત ફોમૅમાં અરજી કરવાની રહે છે. ફીની વિગતો નીચે મુજબ છે.
  ક્રમ પરમિટનો પ્રકાર ફીની રકમ પરમિટની મુદત દસ્તાવેજો
  ૧. ગુડઝ વાહનોની પરમિટ રૂ. ૩પ૦/- પ વર્ષ વાહનના ચાલુ દસ્તાવેજો
  ર. પેસેન્જર વાહનોની પરમિટ રૂ. ૩પ૦/- પ વર્ષ વાહનના ચાલુ દસ્તાવેજો તથા વાહન માલિકનું ચાલચલગતનો અભિપ્રાય.
  ૩. હંગામી/ સ્પે. પરમિટ રૂ. ૧૦૦/- માસિક  
  ૪. રીપ્લેશમેન્ટ રૂ. ૧૦૦/-    
  પ. નેશનલ પરમિટ ઓથો રાઈઝેશન રૂ. પ૦૦/- ૧ વર્ષ  
  ૬. નેશનલ પરમિટ રૂ. ૩પ૦/- પ વર્ષ  
 • ડી. એ. - મોટર વાહન ખાતાના અધિકારી દ્વારા મોટરવાહન અધિનિયમ ૧૯૮૮ની કલમો અન્વયેના ભંગ બદલ વાહનો ચેક કરી કેસ કરવામાં આવે છે. આવા ચેકીંગ દરમ્યાન પકડાયેલા અને કેસ થયેલા વાહનોના માલિકોને નોટીસ આપી માંડવાળ ફી ભરપાઈ કરવાની રહે છે.
 • ટેક્ષ - મોટર વાહનના કર ભરણા માટે નિયત નમૂના ફોમૅ એ. ટી. માં કર આકારણી કચેરીના સબ એકાઉન્ટટ મારફતે કરાવી કર ભરવાનો રહે છે. પ્રવતૅમાન કરના દર નીચે મુજબ છે.
  • બે પૈડા વાળા વાહનો - પેટ્રોલમાં કિંમતના ૬% અને ડીઝલમાં કિંમતના ૯%.
  • મોટરકાર/હળવા વાહનો - પેટ્રોલમાં કિંમતના ૬% અને ડીઝલમાં કિંમતના ૭.પ%.
  • ખેતીવાડી ટ્રેકટરના - ટ્રેકટરની કિંમતના ૪%.
  • પેસેન્જર બસ(૧૩ થી ર૦ સીટ) - સીટ દીઠ સામાન્ય રરપ રૂ., લકઝરી રૂ.૩૭પ.
  • પેસેન્જર બસ(ર૧ થી વધુ સીટ) - સીટ દીઠ સામાન્ય ૩૦૦ રૂ., લકઝરી રૂ.પ૦૦.
  • ટ્રાન્સપોટૅ/અન્ય વાહનો - વાહનના આર. એલ. ડબલ્યુ મુજબ કર આકારણી થાય છે.
  • ખાસ પ્રકારના વાહનો - વાહનના યુ. ડબલ્યુ મુજબ કર આકારણી થાય છે.
  • ત્રણ હજારથી નીચેના આર.એલ.ડબલ્યુ.વાળા વાહનો - સરકારશ્રી દ્વારા નિયત કરેલ ઉચ્ચક કર આકારવામાં આવે છે.
  • ઓટો રીક્ષા (પેસેન્જર) - સરકારશ્રી દ્વારા નિયત કરેલ ઉચ્ચક કર આકારવામાં આવે છે.

એઆરટીઓ પોરબંદર (જીજે-૨૫) પેજ પર જવા અહિં ક્લિક કરો

Back to Top