શાખાઓ

અનુ. ક્ર. શાખાનું નામ ફાળવવામાં આવેલ નંબર
શાસન શાખા (વહીવટી)
શાસન શાખા (બિલ)
એકાઉન્ટ શાખા (ખર્ચ, ઓડીટ, કેશ)
સબ એકાઉન્ટન્ટ/ઓડીટર
પી.આર.ઓ./એ.ઓ.
પી.આર.ઓ. રેકર્ડ
ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
નોન ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા  
(૧) શ્રી સંધવી (હેડકલાર્ક)
(ર) શ્રીમતિ દવેબેન (હેડકલાર્ક)
(૩) શ્રી ડી.વી.ઠકકર ૧૦
પરમીટ શાખા ૧૧
૧૦ ડી.એ. શાખા ૧ર
૧૧ અર્ધસ શાખા (ટ્રાન્સ) ૧૩
૧ર અર્ધસ શાખા (નોન ટ્રાન્સ.) ૧૪
૧૩ ડ્રાયવીંગ લાયસન્સ શાખા ૧પ
૧૪ રજીસ્ટ્રી શાખા ૧૬
૧પ આંકડા શાખા ૧૭
૧૬ એમ.વી.પી. ૧૮
૧૭ મામલતદાર (રીકવરી) ૧૯

આરટીઓ રાજકોટ (જીજે-૩) પેજ પર જવા અહિં ક્લિક કરો

Back to Top