શાખાઓ

ક્રમ નંબર શાખાનું નામ
શાશન શાખા (વહીવટ તેમજ બીલ)
કેશ શાખા (કેશીયર તરીકેની કામગીરી)
અધર્સ શાખા (ટ્રાન્સપોર્ટ તેમજ નોન ટ્રાન્સપોર્ટ)
સબએકાઉન્ટ શાખા
મામલતદાર (રીકવરી)
હેડ કલાર્ક શાખા
ડી.એ. શાખા
પરમીટ શાખા
ટેક્ષ શાખા
૧૦ કરરીવ્યુ શાખા
૧૧ ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ શાખા
૧૨ રજીસ્ટ્રેશન શાખા
૧૩ રેકર્ડ શાખા
૧૪ રજીસ્ટ્રી શાખા

એઆરટીઓ સુરેન્દ્રનગર (જીજે-૧૩) પેજ પર જવા અહિં ક્લિક કરો

Back to Top