શાખાઓ

આ૨.ટી.ઓ. બ્રાન્ચની માહિતી (કચેરીમાં શાખાઓ)

 • વહીવટી અધિકારી (નિવ્રુત) જગ્યા ખાલી
 • શ્રી.એમ.જે.રાણા હિસાબી અધિકારી
 • કુ.એમ.એન. તડવી, પી.આ૨.ઓ.
 • શ્રીમતી.કે.એસ. ગણાસ્વા વડા કા૨કુન, રજી. નોનટ્રાન્સપોર્ટ, શાશન શાખા
 • શ્રી ડી.એમ. રાઠોડ, હેડ ક્લાર્ક, રજી. નોનટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
 • શ્રીમતી એન.એ. બારોટ, સીની કલાર્ક, રજી. નોનટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
 • શ્રીમતી વી.કે. દવે, સીની કલાર્ક, રજી. નોનટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
 • શ્રી એમ.કે. રાઠવા, સીની કલાર્ક, શાશન શાખા
 • શ્રીમતી, કે.એ. દેસાઈ, સીની કલાર્ક, શાશન શાખા
 • શ્રી વી.વી. પટેલ, સીની કલાર્ક (સીલેક્ટેડ નંબર ફાળવણી)
 • શ્રી પી.એમ. ચોક્શી, સીની કલાર્ક, રજી. નોનટ્રાન્સપોર્ટ શાખા
 • શ્રી ગુલાબભાઈ પટેલ, સબ એકાઉંટન્ટ
 • શ્રી કે.વી. બારીયા (હેડકલાર્ક ન્યુ રજીસ્ટ્રેશન્) રજી. નોનટ્રાન્સપોર્ટ શાખા

કંમ્પોઝીટ ટેક્ષ તથા ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા

 • શ્રી જી.એમ. શેખ, હેડકલાર્ક
 • શ્રી એચ.એમ. બોરીવાલા (સીની. કલાર્ક કમ્પો. ટેકસ+ટ્રાન્સપોર્ટ શાખા)
 • શ્રી વાય.એસ. મુકાદમ, સીની કલાર્ક (ઓડિટ)

ડી.એ. શાખા

 • શ્રી જી.એસ. પટેલ, સીની કલાર્ક
 • શ્રી આઇ.ડી. નાયક, જુ. કલાર્ક
 • શ્રી એન.ટી. મોહીતે, જુ. કલાર્ક
 • શ્રી એમ.આઇ. શેખ, જુ. કલાર્ક
 • શ્રી પી.આર. બાઇંગ, જુ. કલાર્ક
 • શ્રી આર.આર. ચૌહાણ, જુ. કલાર્ક

પ૨મીટ શાખા

 • શ્રી પી.એસ. ચૌહાણ, હેડકલાર્ક
 • શ્રી વાય.એસ. મુકાદમ, સીની. કલાર્ક

કેશ શાખા

 • શ્રી એમ.બી, મલેક, હિસાબનીશ
 • શ્રી એ.એ. સુલેમાની, સબ ઓડીટ૨
 • શ્રીમતી એસ.ટી. દવે, સબ ઓડીટર
 • હેડકેશીય૨
 • શ્રી એન.એમ. કંથારીયા, બેન્ક ડયુટી કલાર્ક

લાયસન્સ શાખા

 • શ્રી એ.પી. રાઠોડ, હેડકલાર્ક
 • શ્રીમતી બી.પી. પટેલ, સીની કલાર્ક

આરટીઓ વડોદરા (જીજે-૬) પેજ પર જવા અહિં ક્લિક કરો

Back to Top