રાજ્યમાં ચેકપોસ્ટ

ક્રમ ચેકપોસ્ટનું નામ સરનામું એસટીડી કોડ ફોન નંબર ફેક્ષ નંબર
અંબાજી ઇન્ચાર્જ સહા. મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ અંબાજી, આબુ રોડ, જી- પાલનપુર (બનાસકાંઠા)- ૩૮૬૬૫૫ ૦૨૭૪૯ ૨૬૪૬૦૦ -
અમીરગઢ ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટઅમીરગઢ હાઇવે તા- અમીરગઢ, જી- પાલનપુર (બનાસકાંઠા )- ૩૮૫૧૩૦ ૦૨૭૪૨ ૨૩૨૦૨૩  
ગુંદરી ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ ગુંદરી, જી- પાલનપુર (બનાસકાંઠા)૩૮૫૫૩૫ ૦૨૭૪૮ ૨૩૬૬૯૯ ૨૩૬૬૯૫
થાવર ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ થાવર, જી-પાલનપુર (બનાસકાંઠા) ૩૮૫૫૩૫ ૦૨૭૪૮ ૨૩૬૬૯૯ ૨૨૨૨૯૯
થરાદ ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ, મેશરા, થરાદ તા- થરાદ, જી- બનાસકાંઠા ૦૨૭૩૭ ૨૨૨૧૯૦ ૨૨૩૭૯૦
સામખીયારી ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ સામખીયારી હાઇવે તા- ભચાઉ જી- કચ્છ-ભુજ - ૩૭૦૧૫૦ ૦૨૮૩૭ ૨૮૩૫૧૭ -
જામનગર ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આર.ટી.ઓ ચેકપોસ્ટ ખંભાળીયા રોડ, જામનગર -૩૬૦૦૦૧ ૦૨૮૮ ૨૯૧૦૧૯૮ -
શામળાજી ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ શામળાજી, હાઇવે તા- ભિલોડા, જી- સાબરકાંઠા -૩૮૬૬૫૫ ૦૨૭૭૧ ૨૪૦૧૨૨ ૨૪૦૬૪૭
દાહોદ ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ દાહોદ હાઇવે તા-દાહોદ, જી-પંચમહાલ-૩૮૯૧૫૧ ૦૨૬૭૩ ૨૪૦૧૬૮ -
૧૦ ઝાલોદ ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ ઝાલોદ હાઇવે તા-ઝાલોદ જી-પંચમહાલ -૩૮૯૧૭૦ ૦૨૬૭૯ ૨૨૪૩૫૦  
૧૧ છોટા ઉદેપુર ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ છોટા ઉદેપુર હાઇવે તા- છોટા ઉદેપુર જી-વડોદરા-૩૯૧૧૬૫ ૦૨૬૬૯ ૨૩૩૧૯૩  
૧૨ સાગબારા ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ સાગબારા હાઇવે જી- નર્મદા (અંકલેશ્વર - ધુળીયા સ્ટેટ હાઇવે ) ૦૨૮૩૭ ૨૮૩૫૧૭ -
૧૩ કપરાડા સહા.ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ કપરાડા હાઇવે, જી- વલસાડ ( ધરમપુર- નાસીક સ્ટેટ હાઇવે) ૦૨૮૮ ૨૯૧૦૧૯૮ -
૧૪ ભિલાડ ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ ભિલાડ હાઇવે, તા-ઉમરગામ, જી-વલસાડ ૩૯૬૧૦૫ ૦૨૬૦ ૨૭૮૪૦૦૨ -
૧૫ સોનગઢ ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ સોનગઢ મુ- પાનખરી, તા- સોનગઢ-૩૯૪૬૭૦ જી-તાપી ૦૨૬૨૪ ૨૨૧૪૯૬ -
૧૬ વઘઈ ઇન્ચાર્જ મોટરવાહન નિરીક્ષકશ્રી આરટીઓ ચેકપોસ્ટ વઘઇ, તા-વાસદા જી- નવસારી ૩૯૪૭૩૦. ૦૨૬૩૧ ૨૪૬૨૦૧ -
Back to Top