કમિશ્નર કચેરીના અધિકારીઓની સંપર્ક માહિતી

ક્રમ અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી રાજેશ માંજુ, આઇ.એ. એસ વાહનવ્યવહાર કમિશનર +૯૧ ૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૬૧ commi-trans@gujarat.gov.in
શ્રી જે.એન. વાઘેલા, જીએએસ ઓ.એસ.ડી. (પ્રોજેક્ટ) +૯૧ ૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૬૬ osd-trans@gujarat.gov.in
શ્રી આર. ટી. ઝાલા, જી.એ.એસ. ઓ.એસ.ડી. (જનરલ) +૯૧ ૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૬૫ osd1-trans@gujarat.gov.in
શ્રી એમ. કે. પંડ્યા હિસાબી અધિકારી +૯૧ ૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૬૮ cot-trans-account@gujarat.gov.in,
ao-cot@gujarat.gov.in
શ્રી એ.આર. યાદવ, આઇએમવી (I/C) સહાયક નિયામક +૯૧ ૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૬૪ adtcot11@gmail.com
શ્રી એસ. સી. પંડ્યા મોટર વ્હીકલ પ્રોસીક્યુટર +૯૧ ૭૯ - ૨૩૨૫૭૮૧૩ sanjay0@rocketmail.com
શ્રી સી. યુ. પાલ્વા પીએસ કમિશનર +૯૧ ૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૬૧ pa2commi-trans@gujarat.gov.in
શ્રી શૈલેશભાઇ વાણંદ સંશોધન અધિકારી +૯૧ ૭૯ - ૨૩૨૫૧૩૬૯ ro-trans@gujarat.gov.in
Back to Top