જિલ્લાના કોડ

ક્રમ નોંધણી અધિકારી કોડ નંબર
આરટીઓ અમદાવાદ જીજે-૦૧
આરટીઓ મહેસાણા જીજે-૦૨
આરટીઓ રાજકોટ જીજે-૦૩
આરટીઓ ભાવનગર જીજે-૦૪
આરટીઓ સુરત જીજે-૦૫
આરટીઓ વડોદરા જીજે-૦૬
આરટીઓ નડિયાદ જીજે-૦૭
આરટીઓ પાલનપુર જીજે-૦૮
આરટીઓ હિંમતનગર જીજે-૦૯
૧૦ આરટીઓ જામનગર જીજે-૧૦
૧૧ આરટીઓ જુનાગઢ જીજે-૧૧
૧૨ આરટીઓ ભુજ જીજે-૧૨
૧૩ આરટીઓ સુરેન્દ્રનગર જીજે-૧૩
૧૪ આરટીઓ અમરેલી જીજે-૧૪
૧૫ આરટીઓ વલસાડ જીજે-૧૫
૧૬ આરટીઓ ભરૂચ જીજે-૧૬
૧૭ આરટીઓ ગોધરા જીજે-૧૭
૧૮ આરટીઓ ગાંધીનગર જીજે-૧૮
૧૯ આરટીઓ બારડોલી જીજે-૧૯
૨૦ આરટીઓ દાહોદ જીજે-૨૦
૨૧ આરટીઓ નવસારી જીજે-૨૧
૨૨ આરટીઓ રાજપીપળા જીજે-૨૨
૨૩ આરટીઓ આણંદ જીજે-૨૩
૨૪ આરટીઓ પાટણ જીજે–૨૪
૨૫ આરટીઓ પોરબંદર જીજે-૨૫
૨૬ આરટીઓ વ્યારા જીજે-૨૬
૨૭ આરટીઓ અમદાવાદ પૂર્વ જીજે-૨૭
૨૮ આરટીઓ સુરત (પાલ) જીજે-૨૮
૨૯ આરટીઓ વડોદરા (દરજીપુરા) જીજે-૨૯
૩૦ એઆરટીઓ આહવા-ડાંગ જીજે-૩૦
૩૧ એઆરટીઓ મોડાસા (અરવલ્લી) જીજે-૩૧
૩૨ એઆરટીઓ વેરાવળ (ગીર-સોમનાથ) જીજે-૩૨
૩૩ એઆરટીઓબોટાદ (બોટાદ) જીજે-૩૩
૩૪ એઆરટીઓ છોટા ઉદેપુર (C.U) જીજે-૩૪
૩૫ એઆરટીઓ લુણાવાડા (મહિસાગર) જીજે-૩૫
૩૬ એઆરટીઓ મોરબી (મોરબી) જીજે-૩૬
૩૭ એઆરટીઓ ખંભાળીયા (દેવભુમી દ્વારકા) જીજે-૩૭
૩૮ આઇએમવી ઓફીસ, ગાંધીધામ -
૩૯ એઆરટીઓ બાવળા (અમદાવાદ) જીજે-૩૮
Back to Top