ડાઉનલોડ ફોર્મ

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ


ફોર્મ ફોર્મનું નામ ગુજરાતી આવૃત્તિ અંગ્રેજી આવૃત્તિ
ફોર્મ ૧ અરજી સાથે શારીરિક ક્ષમતા માટેનું ડિક્લેરેશન PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (169kb)
ફોર્મ ૧ એ તબીબી પ્રમાણપત્ર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (51kb)
ફોર્મ ૨ શીખાઉ લાઇસન્સ ઇશ્યુ / રીન્યુઅલ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (465kb) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (122 kb)
ફોર્મ ૩ Learner’s Licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (35 kb)
ફોર્મ ૪ નવા ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (308kb) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 kb)
ફોર્મ ૪એ Form of Application for issue of international driving permit to drive a motor vehicle in other countries PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (48 kb)
ફોર્મ ૫ Driving Certificate issued by Driving School of Establishments PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (61 kb)
ફોર્મ ૬ Form of Driving Licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (50 kb)
ફોર્મ ૬એ International Driving Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (48 kb)
ફોર્મ ૭ Form for Driving Licence (Laminated/Smart Card Type) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (59 kb)
ફોર્મ ૮ વાહનના નવા વર્ગને સામેલ કરવા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (298kb) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (4.7 kb)
ફોર્મ ૯ ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ પુનઃનોંધણી માટે PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (24kb) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (5.8 kb)
ફોર્મ ૧૦ State Register of Driving Licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (38 kb)
ફોર્મ ૧૧ Form of Licence for the Establishment of a Motor Driving School PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (30 kb)
ફોર્મ ૧૨ Form of Application for a Licence to Engage in the Business of Imparting Instructions in Driving of Motor Vehicles PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (40 kb)
ફોર્મ ૧૩ Form of Application for Renewing a Licence to Engage in the Business of Imparting Instructions in Driving of Motor Vehicles PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (40 kb)
ફોર્મ ૧૪ Register showing the Enrolment of Trainee(s) in the Driving School Establishments PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (22 kb)
ફોર્મ ૧૫ Register Showing the Driving Hours spent by a Trainee PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (24 kb)
ફોર્મ ૧૬ Form of Application for Grant or Renewal of Trade Certificate PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (43 kb)
ફોર્મ ૧૭ Form of Trade Certificate PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (36 kb)
ફોર્મ ૧૮ Intimation of Loss of Destruction of a Trade Certificate and Application for Duplicate PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (37 kb)
ફોર્મ ૧૯ Register to be maintained by the Holder of Trade Certificate PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (21 kb)
ફોર્મ એલ.એલ.ડી. ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સની નકલ મેળવવા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (267kb)
ફોર્મ ડી.એલ.કોમ. Communication under Chapter II PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 kb)
ફોર્મ સી.એલ.કોમ. Communication under Chapter III PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 kb)
ફોર્મ એલ.કોન.એ. Application for grant of conductor's licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 kb)
ફોર્મ એમ.સી.કોન. Medical Certificate in respect of an application for conductor's licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 kb)
ફોર્મ એલ.કોન. Conductor's licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 kb)
ફોર્મ એલ.કોન.આર. Application for renewal of a conductor's licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 kb)
ફોર્મ સી.એલ.ડી Application for duplicate conductor's licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 kb)
ફોર્મ એલ.ટેમ. Temporary acknowledgement in lieu of Driving licence PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 kb)
ફોર્મ સી.ડબલ્યુ.એફ Application for compensation in respect of liability without fault PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 kb)
ફોર્મ ટી.વી.એ. ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન ચલાવવાની મંજૂરી માટે PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (216kb)
- આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રાઇવીંગ પરવાનો મેળવવા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (61kb)
- સરનામા પરિવર્તન માટે સાદા કાગળ ઉપર અરજી કરવી

નોંધણી


ફોર્મ ફોર્મનું નામ ગુજરાતી આવૃત્તિ અંગ્રેજી આવૃત્તિ
C.R.Tem.A. હંગામી નોંધણી
ફોર્મ ૨૦ કાયમી નોંધણી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (417kb) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 kb)
ફોર્મ ૨૧ Sale Certificate PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (49.3 KB)
ફોર્મ ૨૨ Initial Certificate of Compliance with Pollution Standards, Safety Standards of Components and Road Worthiness PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (101 KB)
ફોર્મ ૨૨ એ Certificate of Compliance with Pollution Standards, Safety Standards of Components and Road Worthiness (for Vehicles where body is Fabricated Separately) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (64 KB)
ફોર્મ ૨૩ Certificate of Registration PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (48.2 KB)
ફોર્મ ૨૩ એ Certificate or Registration (in Electronic Medium as Smart Card,etc.) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (46.1 KB)
ફોર્મ ૨૪ Registration of Motor Vehicle PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (84.8 KB)
ફોર્મ ૨૫ પુનઃનોંધણીનું પ્રમાણપત્ર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (282kb)
ફોર્મ ૨૬ નોંધણીની નકલ આપ્યાનું પ્રમાણપત્ર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (430kb)
ફોર્મ ૨૭ Application for Assignment of New Registration Mark to a Motor Vehicle   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (94.2 KB)
ફોર્મ ૨૮ Application and Grant of No Objection Certificate   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (101 KB)
ફોર્મ ૨૯ માલિકીહકની ફેરબદલ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (81kb) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7 kb)
ફોર્મ ૩૦ માલિકીહકની ફેરબદલ (ધીરાણ હોય તો) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (148kb) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 kb)
ફોર્મ ૩૧ Application for Transfer of Ownership in the Name of the person Succeeding to the Possession of the Vehicle PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (90.6 KB)
ફોર્મ ૩૨ Application for Transfer of Ownership in case of a Motor Vehicle Purchased or Acquired in Public Auction PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (38.5 kb)
ફોર્મ ૩૩ Intimation of Chang of Address Recording in the Certificate of Registration and Office Record PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (38.8 KB)
ફોર્મ ૩૪ ભાડા ખરીદી કરારની મંજૂરી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (742kb)
ફોર્મ ૩૫ ભાડા ખરીદી કરાર રદ કરવા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (861kb)
ફોર્મ ૩૬ Application for Issue of a Fresh Certificate of Registration in the Name of the Financer   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (18.6 KB)
ફોર્મ ૩૭ Notice to the Registered Owner of the Motor Vehicle to Surrender The Certificate of Registered for Cancellation and issue of fresh Registration Certificate in the Name of the Financier   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (40.8 KB)
ફોર્મ ૩૮ Certificate of Fitness(Applicable in the case of Transport Vehicles only)   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11.6 KB)
ફોર્મ ૩૮ એ Report of Inspection   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (29.2 KB)
ફોર્મ ૩૯ Form of Letter of Authority issued to an Authorised Testing Station   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13.1 KB)
ફોર્મ ૪૦ Application Form for Grant or Renewal of letter of authority   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (38.1 KB)
ફોર્મ ૪૧ State Register of Motor Vehicles   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13.3 KB)
ફોર્મ ૪૨ Form of Application for Registration of Motor Vehicle by or on Behalf of a Diplomatic/Consular Officer   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (32.1 KB)
ફોર્મ ૪૩ Certificate of Registration of a Motor Vehicle belonging to a Diplomatic of Consular Officer   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (41.3 KB)
ફોર્મ ૪૪ Intimation of Changes of State of Residence and application for Assignment of Fresh Registration mark by or on behalf of a Diplomatic of Consular Officer   PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (70.8 KB)
R.COM Communication with other registering authority PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9.15 KB)
F.COM (Part I) Communication with the financer PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7.51 KB)
F.COM (Part II) Communication with the financer PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10.3 KB)
C.F.A Application for issue/ renewal of certificate of fitness PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8.69 KB)
C.F.X Cancellation of certificate of fitness and temperory authorization for the removal of motor vehicle PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8.47 KB)
C.F.Sub Extension of validity of certificate of fitness for the use of motor vehicle when certificate of fitness has expiered PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8.22 KB)
C.Tem. Temperory acknowledgement in lieu of registration certificate PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7.79 KB)
C.R.Tem. Certificate of temperory registration PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8.02 KB)
C.R.Temp.A Application for temperory registration or its extension PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8.89 KB)
B.T.I Notice of an alteration proposed to be made in a motor vehicle PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11.1 KB)
B.T.A Report of alterations made in a motor vehicle PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8.01 KB)
C.P.I.A Application for issue/renewal of periodical inspection PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7.63 KB)
C.P.I. Certificate of periodical inspection PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (6.83 KB)
R.F. Certificate of refund PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (7.67 KB)
ફોર્મ ૫૦ Bill of Lading PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (63 KB)
ફોર્મ ૫૧ Certificate of Insurance – See rule 141 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (46 KB)
ફોર્મ ૫૨ Cover Note PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (35 KB)
ફોર્મ ૫૩ Certificate in Respect of Exemption of Motor vehicle from Insurance PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (52 KB)
ફોર્મ ૫૪ Accident Information Report PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
ફોર્મ ૫૫ Application for the approval of a Foreign Insurer PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (30 KB)
ફોર્મ ૫૬ Notice to cease to Act as Guarantor PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (29 KB)
ફોર્મ ૫૭ Certificate for foreign Insurance PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (53 KB)
ફોર્મ ૫૮ Endorsement on certificate of foreign Insurance PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (52 KB)
A.R.T Record turnover PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
A.S.S.T.U. Approved scheme of Road Transport Service of State Transport Undertaking PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
C.Ad.A. Application for recording change of address PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)
C.D. Application for a duplicate certificate of temporary registration PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
Comp.A. Application for compensation arising out of the use of motor vehicles PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
M.V.ACCIDENT Accident report form PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)
M.V.Rep.A. Application for replacement of a vehicle covered by Permit/ Countersignature PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
ફોર્મ એમ.ટી. વેરામુક્તિ માટેની અરજી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (220kb)
ફોર્મ એન.ટી. વાહનના બિનવપરાશ માટે અરજી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (385kb)
ફોર્મ એફ.ટી. રાજ્યમાં લાવવામાં આવેલા મોટર વાહનો જાહેરાતનો નમૂનો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (208kb)
સીએનએ ફોર્મ પસંદગીના નંબર મેળવવા માટે અરજી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (534kb)

પરમીટ


ફોર્મ ફોર્મનું નામ ગુજરાતી આવૃત્તિ અંગ્રેજી આવૃત્તિ
ફોર્મ ૪૫ ઓલ ઇન્ડિયા ટુરિસ્ટ પરમિટ (AITP) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (34 kb)
ફોર્મ ૪૬ Form of Application for Grant of Authorisation for Tourist Permit or national Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (69 KB)
ફોર્મ ૪૭ Authorisation for Tourist Permit or National Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (49 KB)
ફોર્મ ૪૯ Application for the Grant of National Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (26 KB)
N.P.Pu.C National Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
P.C.S.A Application for the countersignature permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
P.C.S.D Application for the duplicate Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
P.C.S Countersignature of the Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
P.C.S.R Application for renewal of a permit or a countersignature PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
P.CO.P Contract carriagr permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
P.CO.P.A Application for a contract carriage permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
P.CO.S.A Application for a permit in respect of a stage carriage to be used as a contract carriage also PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
P.Co.S Permit in respect of a reserve stage carriage to be used as a contract carriage PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
P.Co.Sp.A Application for a special permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
P.Co.Sp. Special Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
P.Pr.S.A. Application for a private service vehicle permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (12 KB)
P.Pr.S.A. Application for a private service vehicle permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
P.Pr.S. Private service vehicle permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
P.Pu.C.A Application for goods carriage permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
P.Pu.C. Goods Carriage Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)
P.S.T.U.CO.A Application for a permit in respect of a contract carriage(s) under a scheme of State Transport Undertaking PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)
P.S.T.U.CO Permit in repeat of contract carriage(s) under a scheme of State Transport Undertaking PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
P.S.T.U.P.C.A Application in repeat of goods carriage permit under a scheme of State Transport Undertaking PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
P.S.T.U.P.C Permit in repeat of goods carriage under a scheme of State Transport Undertaking PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (9 KB)
P.S.T.U.S.A Application for permit in respect of service of stage carriage under a scheme of State Transport Undertaking PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (8 KB)
P.S.T.U.S Permit in respect of stage carriage(s) under a scheme of State Transport Undertaking PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (15 KB)
P.St.S.A Application for a stage carrier permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (13 KB)
P.St.S Stage carriage Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
P.Tem Temperory Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
P.Tem.A Application for Temperory Permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
P.Tr.V Tourist vehicle permit PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
S.S.T.U Proposal regarding a scheme of road transport service to be provided by the State Transport Undertaking PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
T.A.COM. Communication under V PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (11 KB)
Tr.P.A Application for transfer of a permit/countersignature PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (10 KB)
Back to Top