સત્તા અને ફરજો

કમિશ્નર વાહનવ્‍યવહાર

(ક) - અપીલ અધિકારી તરીકેની સત્તાઓ

 • મુંબઈ મોટરવાહનવેરા અધિનિયમ, ૧૯૫૮ની કલમ ૧૪ હેઠળ કરવેરા અધિકારી (આરટીઓ / એઆરટીઓ)ના કોઈ પણ હુકમ વિરુદ્ધ અપીલો સાંભળવી.
 • મુંબઈ મોટરવાહન (ઉતારુ વેરા) અધિનિયમ, ૧૯૫૮ની કલમ ૧૧ હેઠળ કરવેરા અધિકારી (આરટીઓ/ એઆરટીઓ)ના કોઈ પણ હુકમ વિરુદ્ધ અપીલો સાંભળવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૧૭ હેઠળ લાઇસન્સ અધિકારી (આરટીઓ/એઆરટીઓ)ના કોઈ પણ હુકમ વિરુદ્ધ અપીલ સાંભળવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૩૩ હેઠળ કન્ડક્ટરનું લાઇસન્સ આપવાની ના પાડવાના લાઇસન્સ અધિકારીના હુકમ વિરુદ્ધ અપીલ સાંભળવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૫૭ હેઠળ નોંધણી અધિકારી (આરટીઓ/એઆરટીઓ)ના હુકમ વિરુદ્ધ અપીલ સાંભળવી.

(ખ) - રાજ્ય વાહનવ્‍યવહાર સત્તામંડળની સત્તાઓ

 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ-૨૦૦માં નિર્દિષ્ટ જુદી જુદી કલમો હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ગુનાઓ માટે સરકારશ્રી દ્વારા જાહેરનામાથી ઠરાવેલી માંડવાળ ફી વસૂલ લઈ ગુનાઓની માંડવાળ કરવાની કામગીરી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૬૮ હેઠળ રચાયેલા રાજ્ય વાહનવ્યવહાર સત્તામંડળના સભ્ય-સચિવ અને કાર્યપાલક અધિકારી છે.
 • મોટરવાહન ખાતાના વર્ગ-૩ના શિસ્ત અધિકારી છે.
 • ખાતાના વડા તરીકે વાહનવ્યવહાર કમિશ્નરશ્રી કચેરીના મહેકમના ડ્રોઇંગ અને ડિસ્બર્સિંગ ઓફિસર છે.
 • મોટરવાહન ખાતાના વહીવટી બાબતો તથા મોટરવાહન કાયદાના અમલ અંગે તાબાની કચેરીઓને સૂચનાઓ આપે છે.
 • પોલ્યુશન ટેસ્ટીંગ સેન્ટર સ્થાપવા માટેના લાઇસન્સ ઇશ્યૂ કરે છે.

ઉપરોક્ત સત્તાઓ ઉપરાંત વાહનવ્‍યવહાર કમિશ્નર નીચેની કામગીરી કરે છે.

 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૮૮(૯) હેઠળ ઓફ ઓલ ઇન્ડીયા ટુરિસ્ટ પરમિટો મંજૂર કરવાની/નામંજૂર કરવાની અથવા સુધારા સાથે મંજૂર કરવાની.
 • અન્ય રાજ્યોની ટ્રાન્સપોર્ટ ઓથિરિટી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી પરમિટોને પ્રતિસહી કરવાની અથવા પ્રતિસહી કરવાની ના પાડવી.
 • ઉપરોક્ત અનુક્રમ નં. (૧) તથા (૨)માં દર્શાવેલ પરમિટો રિન્યૂ કરવી અથવા રિન્યૂ કરવાની ના પાડવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૮૬ હેઠળ પરમિટ મોકૂફ રાખવી તથા વિકલ્પે માંડવાળ ફી વસૂલ લેવી.
 • પરમિટ હેઠળના એક વાહનની જગ્યાએ બીજું વાહન મૂકવાની પરવાનગી આપવી.
 • હંગામી પરમિટ અથવા સ્પેશિયલ પરમિટ આપવી અથવા આપવાની ના પાડવી.
 • ઓલ ઇન્ડીયા ટુરિસ્ટ પરમિટમાં સરનામામાં ફેરફારની નોંધ કરવી.

ઉપરોક્ત સત્તાઓ ઉપરાંત વાહનવ્‍યવહાર કમિશ્નર નીચેની કામગીરી કરે છે.

પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર અધિકારીની કામગીરી અને ફરજો
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ના પ્રકરણ-૨ (મોટરવાહનના ડ્રાઇવરોને લાઇસન્સ આપવા બાબત) અને પ્રકરણ-૩ (સ્ટેજ કેરેજના કન્ડક્ટરોને લાઇસન્સ આપવા બાબત) હેઠળ લાઇસન્સ અધિકારી તરીકેની કામગીરી કરવી.
 • આ અધિનિયમના પ્રકરણ-૪ હેઠળ નોંધણી અધિકારી તરીકેની કામગીરી કરવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૫૩ હેઠળ મોટર વાહનોનું રજિસ્ટ્રેશન મોકૂફ રાખવા અંગેના પોલીસ અધિકારી અથવા સહાયક મોટરવાહન નિરીક્ષક અને તેમના કરતાં ઉપલા દરજ્જાના અધિકારીઓના હુકમ વિરુદ્ધ અપીલો સાંભળવી.
 • સદર અધિનિયમની કલ ૬૮ હેઠળ રચાયેલા પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર સત્તામંડળના સભ્ય-સચિવ અને કાર્યપાલક અધિકારી તરીકેની સત્તાઓ ભોગવવી અને કામગીરી કરવી.
 • ગુજરાત મોટરવાહન નિયમો, ૧૯૮૯ના નિયમ ૬૬ હેઠળ પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર સત્તામંડળ દ્વારા એનાયત થયેલી સત્તાઓ સંભાળવી.
 • મુંબઈ મોટરવાહન વેરા અધિનિયમ, ૧૯૫૮ તથા મુંબઈ મોટરવાહન (ઉતારુ વેરા) અધિનિયમ, ૧૯૫૮ હેઠળ કરવેરા અધિકારી તરીકેની કામગીરી કરવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૨૦૦માં નિર્દિષ્ટ જુદી જુદી કલમો હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ગુનાઓ માટે સરકારશ્રી દ્વારા જાહેરનામાથી નક્કી થયેલ.
 • પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારીએ રિજિયનના વડા તથા રિજિયનની કચેરીના મહેકમ માટેના ડ્રોઇંગ અને ડિસ્બર્સિંગ ઓફિસર છે.
 • પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારીને ચેકિંગ અર્થે પ્રત્યેક માસ દરમિયાન ૧૦૦૦ કિ.મી.ની મુસાફરી આઠ દિવસની ટુર અને પાંચ રાત્રિ રોકાણ સાથે કરવાની હોય છે.
પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર સત્તામંડળની સત્તાઓ
 • હંગામી પરમિટ અને સ્પેશિયલ પરમિટ મંજૂર કરવી અથવા મંજૂર કરવાની ના પાડવી.
 • સ્ટેજ કેરેજ પરમિટ, કોન્ટ્રેક્ટ કેરેજ પરમિટ, પ્રાઇવેટ સર્વિસ વ્હિકલ પરમિટ, ગુડ્ઝ કેરેજ પરમિટ તથા નેશનલ પરમિટ મંજૂર કરવી અથવા મંજૂર કરવાની ના પાડવી.
 • રાજ્યમાં અન્ય રિજિયનમાં મંજૂર કરવામાં આવેલ સ્ટેજ કેરેજ પરમિટ કોન્ટ્રેક્ટ કેરેજ પરમિટ અથવા પ્રાઇવેટ સર્વિસ વ્હિકલ પરમિટને પ્રતિસહી કરી અથવા પ્રતિસહી કરવાની ના પાડવી.
 • ઉપરોક્ત અનુક્રમ નં.૨માં દર્શાવેલી પરમિટો અથવા અનુક્રમ નં. ૩માં દર્શાવેલી પ્રતિસહી રિન્યૂ કરવી અથવા રિન્યૂ કરવાની ના પાડવી.
 • પરમિટ હેઠળના એક વાહનની જગ્યાએ બીજુ વાહન મૂકવાની પરવાનગી આપવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૮૬ હેઠળ પરમિટ મોકૂફ રાખવી અથવા વિકલ્પે માંડવાળ ફી વસૂલ લેવી.
 • પરમિટમાં દર્શાવેલા સરનામામાં ફેરફારની નોંધ કરવી.
સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર અધિકારીશ્રીની કામગીરી અને ફરજો
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ના પ્રકરણ - ૨ (મોટરવાહન ડ્રાઇવરોને લાઇસન્સ આપવા બાબત) અને પ્રકરણ - ૩ (સ્ટેજ કેરેજના કન્ડક્ટરોને લાઇસન્સ આપવા બાબત) હેઠળ લાઇસન્સ અધિકારી તરીકેની કામગીરી કરવી.
 • સદર અધિનિયમના પ્રકરણ-૪ હેઠળ નોંધણી અધિકારી તરીકેની કામગીરી કરવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ કલમ ૫૩ હેઠળ મોટર વાહનોનું રજિસ્ટ્રેશન મોકૂફ રાખવા અંગેના પોલીસ અધિકારી અથવા સહાયક મોટરવાહન નિરીક્ષક અને તેમના કરતાં ઉપલા દરજ્જાના અધિકારીઓના હુકમ વિરુદ્ધ અપીલો સાંભળવી.
 • ગુજરાત મોટરવાહન નિયમો, ૧૯૮૯ના નિયમ-૬૬ હેઠળ પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર સત્તામંડળ દ્વારા એનાયત થયેલી સત્તાઓ સંભાળવી.
 • મુંબઈ મોટરવાહન વેરા અધિનિયમ, ૧૯૫૮ અને મુંબઈ મોટરવાહન (ઉતારુ વેરા) અધિનિયમ, ૧૯૫૮ હેઠળ કરવેરા અધિકારી તરીકેની કામગીરી બજાવવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૨૦૦માં નિર્દિષ્‍ટ જુદી જુદી કલમો હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ગુનાઓ માટે સરકારશ્રી દ્વારા જાહેરનામાથી નક્કી થયેલી માંડવાળ ફી વસૂલ લઈ ગુનાઓની માંડવાળ કરવાની કામગીરી કરવી.
 • સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર અધિકારીએ રિજિયનની પેટા વિભાગીય કચેરીના વડા છે અને પેટા વિભાગીય કચેરીના મહેકમના ડ્રોઇંગ અને ડિસ્બર્સિંગ ઓફિસર છે.
 • સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર અધિકારીને ચેકિંગ અર્થે પ્રત્યેક માસ દરમિયાન ૫૭૫ કિ.મી.ની મુસાફરી આઠ દિવસની ટુર અને પાંચ રાત્રિ રોકાણ સાથે કરવાની હોય છે.

સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારીની જગ્યાઓ પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર કચેરીમાં પણ હોય છે. જેમાં તેઓ પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારીની સમક્ષ કામગીરી બજાવે છે. માત્ર પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર સત્તામંડળના સભ્ય-સચિવ તરીકેની કામગીરી કરી શક્તા નથી.

મોટરવાહન નિરીક્ષકની કામગીરી અને ફરજો
 • મોટરવાહન નિરીક્ષક એ મોટરવાહનોની યાંત્રિક સ્થિતિની તપાસણીના હેતુ માટેના તપાસણી અધિકારી તથા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને સ્ટેજ કેરેજના કન્ડક્ટરોને લાઇસન્સ આપવા માટે અરજદારોની કસોટી લેવા માટેના ટેસ્ટિંગ ઓફિસર છે.
 • ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોના લાયકાતના દાખલા આપવા તથા રિન્યૂ કરવા માટે તથા નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોના રજિસ્ટ્રેશન રિન્યૂ કરવા માટે મોટર વાહનોની તપાસણી મોટરવાહન નિરીક્ષકે કરવાની હોય છે.
 • પોલીસ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવે ત્યારે અકસ્માતમાં સંડોવાયેલા મોટર વાહનોની યાંત્રિક સ્થિતિની ચકાસણી માટે વાહન નિરીક્ષક દ્વારા કરવામાં આવે છે.
 • મુંબઈ મોટરવાહન વેરા અધિનિયમ, ૧૯૫૮ તથા મુંબઈ મોટરવાહન (ઉતારુ વેરા) અધિનિયમ, ૧૯૫૮ હેઠળ કરવેરા અધિકારી તરીકેની કામગીરી બજાવે છે.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૨૦૦માં નિર્દિષ્ટ જુદી જુદી કલમો હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ગુનાઓ માટે સરકારશ્રી દ્વારા જાહેરનામાથી ઠરાવેલી માંડવાળ ફી વસૂલ લઈ ગુનાની માંડવાળ કરવાની કામગીરી બજાવવી.
 • મોટરવાહન નિરીક્ષકે ચેકિંગ અર્થે પ્રત્યેક માસ દરમિયાન ૫૭૫ કિ.મી.ની મુસાફરી આઠ દિવસની ટુર અને પાંચ રાત્રિ રોકાણ સાથે કરવાની હોય છે.
 • અન્ય રાજ્યોમાંથી ગુજરાત રાજ્યમાં નેશનલ પરમિટ, ટુરિસ્ટ વ્હિકલ પરમિટ, સ્પેશિયલ પરમિટ અથવા હંગામી પરમિટ હેઠળ આવતાં વાહનો સબંધમાં વાહન વેરો વસૂલ લેવો.
 • પરમિટ વગર આવતાં વાહનો સંબંધમાં હંગામી પરમિટ ઇશ્યૂ કરી પરમિટ ફી વસૂલ લેવી.
 • મોટરવાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ની કલમ ૨૦૦માં નિર્દિષ્ટ જુદી જુદી કલમો હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ગુનાઓ માટે સરકારશ્રી દ્વારા જાહેરનામાથી ઠરાવેલી માંડવાળ ફી વસૂલ લેવી, આમાં ખાસ કરીને ઓવરલોડના ગુના માટેની માંડવાળ ફીનો સમાવેશ થાય છે.
સહાયક મોટરવાહન નિરીક્ષકની કામગીરી અને ફરજો
 • પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારી અને સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર અધિકારી દ્વારા જણાવવામાં આવે ત્યારે વાહનનિરીક્ષકની કોઈ પણ કામગીરી કરવી.
 • શિખાઉ લાઇસન્સ આપવા માટેની કસોટી લેવા માટેના ટેસ્ટિંગ ઓફિસર છે.
 • કન્ડક્ટરનું લાઇસન્સ આપવા માટે
Back to Top