માર્ગ અકસ્માત

વર્ષ ૧૯૯૯ થી ૨૦૧૭ માટેની માર્ગ અકસ્માતની માહિતી

વર્ષ (કૅલેન્ડર) અકસ્માતની સંખ્યા મૃત્યુ ની સંખ્યા ઘાયલ વ્યક્તિઓની સંખ્યા @ ૧૦૦ અકસ્માત સરેરાશ રજીસ્ટર વાહનો અકસ્માતની સંખ્યા,
હજાર અનુસાર
નોંધણી થયેલ વાહનોની સંખ્યા
મૃત્યુ ની સંખ્યા ઘાયલની સંખ્યા
૧૯૯૯ ૩૭૪૨૮ ૪૬૮૭ ૨૫૦૩૩ ૧૩ ૬૭
૨૦૦૦ ૩૬૦૨૯ ૪૫૩૯ ૨૪૩૧૬ ૧૩ ૬૭ ૫૪૯૦૬૦૮
૨૦૦૧ ૩૨૫૨૩ ૪૫૦૨ ૨૨૦૨૩ ૧૪ ૬૮ ૫૯૧૧૧૯૬
૨૦૦૨ ૩૧૭૩૫ ૫૦૯૪ ૩૪૪૧૫ ૧૬ ૧૦૮ ૬૩૮૨૭૦૮
૨૦૦૩ ૩૦૬૦૪ ૫૧૬૧ ૩૩૬૮૦ ૧૭ ૧૧૦ ૬૯૨૫૭૨૭
૨૦૦૪ ૩૦૬૩૦ ૫૪૨૩ ૩૪૪૩૬ ૧૮ ૧૧૨ ૭૬૨૧૫૫૦
૨૦૦૫ ૩૦૫૧૫ ૫૬૪૨ ૩૪૯૦૧ ૧૮ ૧૧૪ ૮૩૯૯૮૯૨
૨૦૦૬ ૩૧૫૪૭ ૬૧૬૧ ૩૩૯૮૪ ૨૦ ૧૦૮ ૯૨૭૮૯૬૫
૨૦૦૭ ૩૩૬૨૩ ૬૯૧૫ ૩૫૭૬૮ ૨૧ ૧૦૬ ૧૦૦૯૧૪૫૨
૨૦૦૮ ૩૩૬૭૧ ૭૦૭૦ ૩૫૭૨૨ ૨૧ ૧૦૬ ૧૦૮૩૦૦૪૦
૨૦૦૯ ૩૧૦૩૪ ૬૯૮૩ ૩૨૯૪૪ ૨૩ ૧૦૬ ૧૧૬૨૫૨૭૮
૨૦૧૦ ૩૦૧૧૪ ૭૫૦૬ ૩૨૪૪૯ ૨૩ ૧૦૯ ૧૨૬૭૬૯૯૬
૨૦૧૧ ૩૦૨૦૫ ૮૦૦૮ ૨૯૭૪૪ ૨૫ ૧૦૮
૨૦૧૨ ૨૭૯૦૪ ૭૮૧૨ ૨૭૬૧૨ ૨૮ ૯૯
૨૦૧૩ ૨૫૩૯૧ ૭૬૧૩ ૨૪૮૪૬ ૩૦ ૯૮
૨૦૧૪ ૨૩૭૧૨ ૭૯૫૫ ૨૨૪૯૩ ૩૪ ૯૫
૨૦૧૫ ૨૩૧૮૩ ૮૧૧૯ ૨૧૪૪૮ ૩૫ ૯૩
૨૦૧૬ ૨૧૮૫૯ ૮૧૩૬ ૯૯૯૮ ૩૭ ૯૧
૨૦૧૭ ૧૯૦૮૧ ૭૨૮૯ ૧૬૮૦૨ ૩૮ ૮૮
Back to Top