આરટીઓ/એઆરટીઓ

આરટીઓ /એઆરટીઓ/ આઇએમવી અધિકારીઓની સંપર્ક માહિતી જોવા અહીં ક્લિક કરો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(32.7 KB)

ક્રમ આરટીઓ/એઆરટીઓ આરટીઓ કોડ સરનામું એસટીડી કોડ ફોન નંબર ફેક્ષ નંબર સ્થાન
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમદાવાદ જીજે-૦૧ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુભાષબ્રીજ ના છેડે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭.
ઇમેઇલ: rto-trans-ahd@gujarat.gov.in
૦૭૯ ૨૭૫૫૯૬૯૭ ૨૭૫૫૯૬૯૬
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મહેસાણા જીજે-૦૨ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મહેસાણા, ખારી નદી પાસે, પાલાવાસના હાઇવે, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૨
ઇમેઇલ: rto-trans-meh@gujarat.gov.in
૦૨૭૬૨ ૨૨૫૦૭૮ ૨૨૫૦૭૮
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજકોટ જીજે-૦૩ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી , રાજકોટ, માકેર્ટ યાર્ડ પાસે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ઇમેઇલ: rto-trans-raj@gujarat.gov.in
૦૨૮૧ ૨૭૦૩૩૬૬ ૨૭૦૧૮૩૩
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભાવનગર જીજે-૦૪ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગઢેચી વડલા ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧
ઇમેઇલ: rto-trans-bhv@gujarat.gov.in
૦૨૭૮ ૨૪૨૪૦૦૪ ૨૪૨૪૨૯૩
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરત જીજે-૦૫ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાલ, સુરત, રીંગ રોડ, નાનપુરા, સુરત-૩૮૫૦૦૧
ઇમેઇલ: rto-trans-sur@gujarat.gov.in
૦૨૬૧ ૨૪૬૪૯૦૨ ૨૪૬૪૨૫૩
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વડોદરા જીજે-૦૬ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, દરજીપુરા, ગોલ્ડન ચોકડી પાસે, નેશનલ હાઇવે નં-૮, વડોદરા-૩૯૦૦૦૬
ઇમેઇલ: rto-trans-vad@gujarat.gov.in
૦૨૬૫ ૨૫૬૧૧૩૦ ૨૫૬૨૪૯૭
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નડીયાદ જીજે-૦૭ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નડીયાદ, ગર્વમેન્ટ સરકીટ હાઉસની સામે, મીલ રોડ, ખેડા-નડીયાદ-૩૮૭૦૦૧.
ઇમેઇલ: rto-trans-khe@gujarat.gov.in
૦૨૬૮ ૨૫૫૦૨૧૩ ૨૫૬૮૧૦૩
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાલનપુર જીજે-૦૮ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, બાલારામ રોડ, હાઇવે, પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧, (બનાસકાંઠા).
ઇમેઇલ: rto-trans-pln@gujarat.gov.in
૦૨૭૪૨ ૨૬૨૩૩૫ ૨૬૨૩૩૬
પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, હિંમતનગર જીજે-૦૯ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, હિંમતનગર, સવગઢ વિજાપુર રોડ, હિંમતનગર, સાંબરકાંઠા
ઇમેઇલ: rto-trans-hmt@gujarat.gov.in
૦૨૭૭૨ ૨૨૨૫૯૭ ૨૨૩૭૯૭
૧૦ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જામનગર જીજે-૧૦ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જામનગર, લાલ બંગલા કંમ્પાઉન્ડ, જામનગર-૩૬૧૦૦૧
ઇમેઇલ: rto-trans-jmn@gujarat.gov.in
૦૨૮૮ ૨૬૭૨૧૦૦ ૨૫૫૦૩૬૦
૧૧ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જુનાગઢ જીજે-૧૧ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જુનાગઢ, માજેવાડી દરવાજા, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧.
ઇમેઇલ: rto-trans-jun@gujarat.gov.in
૦૨૮૫ ૨૬૫૭૬૦૯ ૨૬૫૦૬૯૧
૧૨ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, કચ્છ-ભુજ જીજે-૧૨ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, કચ્છ-ભુજ, માધાપર રોડ, મીલેટરી હોસ્પીટલ પાસે, કચ્છ-ભુજ-૩૭૦૦૦.
ઇમેઇલ: rto-trans-bhj@gujarat.gov.in
૦૨૮૩૨ ૨૫૧૫૬૬ ૨૨૧૯૫૦
૧૩ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરેન્દ્રનગર જીજે-૧૩ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સુરેન્દ્રનગર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સી-બ્લોક, બહુમાળી ભવન, ખેરાલી રોડ, રતનપર તા.વઢવાણ જી.સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૨૦
ઇમેઇલ: arto-trans-srn@gujarat.gov.in
૦૨૭૫૨ ૨૮૩૧૫૨ ૨૮૫૬૩૪
૧૪ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમરેલી જીજે-૧૪ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, જિલ્‍લા સેવા સદન-ર, રાજમહેલ કમ્‍પાઉન્‍ડ, બ્‍લોક નંબર- એ – ર૦૯, બીજોમાળ, અમરેલી - ૩૬પ૬૦૧
ઇમેઇલ: arto-trans-amr@gujarat.gov.in
૦૨૭૯૨ ૨૨૩૩૧૩ ૨૨૩૩૧૩
૧૫ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વલસાડ જીજે-૧૫ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વલસાડ, અટક પારડી, ધારણપુર રોડ, વલસાડ-૩૬૯૦૦૧
ઇમેઇલ: rto-trans-val@gujarat.gov.in
૦૨૬૩૨ ૨૨૬૬૨૨ ૨૨૭૯૦૩
૧૬ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ભરૂચ જીજે-૧૬ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નંદનવન ચોકડી,  ભરુચ-૩૯૨૦૦૧.
ઇમેઇલ: arto-trans-brc@gujarat.gov.in
૦૨૬૪૨ ૨૩૩૧૦૧ ૨૩૩૧૦૧
૧૭ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગોધરા જીજે-૧૭ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગોધરા, કોમર્સ કોલેજ પાસે, ગોધરા- પંચમહાલ-૩૮૯૦૦૧.
ઇમેઇલ: rto-trans-gdr@gujarat.gov.in
૦૨૬૭૨ ૨૪૨૭૨૪ -
૧૮ સહાયક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગાંધીનગર જીજે-૧૮ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, સેકટર-૩/ A ન્યુ, 'ગ-૦' , ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૦૩
ઇમેઇલ: arto-trans-gnr@gujarat.gov.in
૦૭૯૨૩૨ ૪૦૯૫૪ ૪૦૯૫૪
૧૯ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, બારડોલી જીજે-૧૯ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, બારડોલી. પાવર હાઉસ સામે, ઓકટ્રોય નાકા, બારડોલી-૩૪૪૬૦૧. જીઃ સુરત
ઇમેઇલ: arto-trans-brd@gujarat.gov.in
૦૨૬૨૨ ૨૨૩૪૫૭ -
૨૦ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, દાહોદ જીજે-૨૦ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, દાહોદ, ધરબાડા ચોકડી, હાઇવે બાયપાસ, દાહોદ-૩૮૯૦૫૧
ઇમેઇલ: arto-trans-dhd@gujarat.gov.in
૦૨૬૭૩ ૨૪૩૨૦૦ ૨૪૩૪૭૯
૨૧ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, નવસારી જીજે-૨૧ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ઇટાલવા, ને.હા.નં-૮, ગણેશ સીસોદ્રા, નવસારી-૩૯૬૪૪૫
ઇમેઇલ: arto-trans-nvs@gujarat.gov.in
૦૨૬૩૮ ૨૨૭૫૨૫ -
૨૨ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજપીપળા જીજે-૨૨ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, રાજપીપળા, જીલ્લા સેવા સદન, રૂમ નં ૧૨-૧૩, તા. નાંદોદ, જીઃ નર્મદા-૩૯૩૧૪૫
ઇમેઇલ: arto-trans-rjp@gujarat.gov.in
૦૨૬૪૦ ૨૨૪૯૪૮ - -
૨૩ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, આણંદ જીજે-૨૩ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, આણંદ, સેવા સદન ગાઉન્ડ, ડી.એસ.પી. ઓફીસ, બોરસદ ચોકડી, આણંદ-૩૮૮૦૦૧
ઇમેઇલ: arto-trans-and@gujarat.gov.in
૦૨૬૯૨ ૨૬૪૮૦૦ ૨૬૯૧૬૯
૨૪ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાટણ જીજે-૨૪ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પાટણ, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ બિલ્ડીંગ, નં-૩, નવજીવન હોટલની પાસે, સિધ્ધપુર ક્રોસ રોડ, પાટણ-૩૮૪૨૬૫
ઇમેઇલ: arto-trans-ptn@gujarat.gov.in
૦૨૭૬૬ ૨૨૩૧૦૦ -
૨૫ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પોરબંદર જીજે-૨૫ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, પોરબંદર, ડી.એસ.પી. ઓફીસ ની સામે, નવા ફુવારા પાસે, વાડીયા રોડ, પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫
ઇમેઇલ: arto-trans-por@gujarat.gov.in
૦૨૮૬ ૨૨૨૨૨૧૫ ૨૨૨૨૨૧૫
૨૬ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, વ્યારા જી. વાપી જીજે-૨૬ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મુ. ટીચકપુરા સેવન્થ ડે સ્કુલની સામે તા. વ્યારા જી. વાપી-૩૯૪૬૫૦
ઇમેઇલ: arto-trans-vyr@gujarat.gov.in
૦૨૬૨૬ ૨૨૩૩૯૦ -
૨૭ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમદાવાદ-પૂર્વ જીજે-૨૭ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમદાવાદ પૂર્વ, મહાદેવ નગર ટેકરા, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ.
ઇમેઇલ: artoe-trans-ahd@gujarat.gov.in
૦૭૯ ૨૨૮૭૦૦૬૮/૬૯ ૨૫૮૫૫૧૯૨
૨૮ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ડાંગ- આહવા જીજે-૩૦ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મુ.પો. વઘઈ પુણી કેન્દ્ર તા.વઘઈ જી.ડાંગ
ઇમેઇલ: arto-trans-dng@gujarat.gov.in
૦૨૬૩૧ ૨૪૬૮૮૮ - -
૨૯ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અરવલ્લી જીજે-૩૧ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મુકુંદદાસ વિઠ્ઠલદાસ શાહ, સાર્વજનીક ફાર્મસી કોલેજ, શામળાજી મોડાસા હાઇવે મોડાસા
ઇમેઇલ: arto-trans-arv@gujarat.gov.in
૦૨૭૭૨ ૨૨૨૫૯૭ -
૩૦ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ગીર સોમનાથ જીજે-૩૨ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, આર. એન્ડ બી નુ મકાન, વેરાવળ
ઇમેઇલ: arto-trans-grs@gujarat.gov.in
૦૨૮૫ ૨૬૫૭૬૦૯ -
૩૧ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, બોટાદ જીજે-૩૩ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી,સરકારી વસાહત, ડી કોલોની જુની પ્રાંત કચેરી બોટાદ પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ સામે, પુરા રોડ, બોટાદ
ઇમેઇલ: arto-trans-btd@gujarat.gov.in
૦૨૮૪૯ ૨૫૫૫૦૯ -
૩૨ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, છોટાઉદેપુર જીજે-૩૪ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી,  હાજી અબ્દુલખાનનુ મકાન  સ્ટેટ બેંકની પાછળ છોટા ઉદેપુર તા.જી- છોટા ઉદેપુર 
ઇમેઇલ: arto-trans-chu@gujarat.gov.in
- - -
૩૩ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મહિસાગર જીજે-૩૫ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી,ભાદર સિચાંઇ કોલોની લુણાવાડા
ઇમેઇલ: arto-trans-mhs@gujarat.gov.in
૦૨૬૭૨ ૨૪૨૭૨૪ -
૩૪ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, મોરબી જીજે-૩૬ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, ટોલપ્લાઝા મકાન, મોરબી
ઇમેઇલ: arto-trans-mrb@gujarat.gov.in
૦૨૮૨૨ ૨૯૭૪૧૦ -
૩૫ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, દેવભૂમિદ્વારકા જીજે-૩૭ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી,શ્રી વિઠ્ઠલદાસ વ્રજદાસ બઠીયા, સર્વે નં- ૯૭ પૈકીના જમીનના પ્લોટ નં- ૧૩ થી ૨૯ માં બિનરહેણાંક મકાન, હર્ષદપુર નવા પરા તા- જામખંભાળીયા જી- દેવભુમી ધ્વારકા
ઇમેઇલ: arto-trans-dbd@gujarat.gov.in
૦૨૮૩૩ ૨૩૩૩૦૦ - -
૩૬ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમદાવાદ ગ્રામ્ય (બાવળા) જીજે-૩૮ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કચેરી, અમૃતબાગ, નજીક સ્વામિનારાયણ ગેટ, બાવાલા અમદાવાદ ગ્રામ્ય. અમદાવાદ
ઇમેઇલ: artor-trans-ahd@gujarat.gov.in
૦૨૭૧૪ ૨૩૨૪૧૦/૧૧ -
Back to Top