આંકડાકીય માહિતી

Amreli

Segment of Vehicles Register 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 (up to January)
Goods Vehicles Truck/ Lorries 199 228 255 110
Tanker 0 1 0 2
Three Wheeler Veh. 43 107 9 28
Other Light Veh. 513 525 534 273
Passenger Vehicles Buses 112 216 318 95
Maxi cab 30 18 11 1
Cars/ Sta. wagen 1630 1866 2181 1627
Taxi 21 46 52 40
Jeep 1 0 2 0
Auto- Rick- shaw 22 13 14 50
Two Wheeler Motor. Cy/ Scooter 16641 10968 11138 7359
Mopeds 2611 3440 2995 562
Tractor 2801 574 1932 2024
Trailor 184 551 292 106
Other 138 221 298 134
Total 24946 18774 20031 12411

Click here to view Amreli RTO (GJ-14)

Back to Top