આંકડાકીય માહિતી

Nadiad

Segment of Vehicles Register 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 (up to January)
Goods Vehicles Truck/ Lorries 207 736 306 480
Tanker 0 0 0 0
Three Wheeler Veh. 878 986 1223 306
Other Light Veh. 679 74 111 36
Passenger Vehicles Buses 44 699 116 40
Maxi cab 87 42 196 20
Cars/ Sta. wagen 4580 4622 4286 2427
Taxi 52 36 91 22
Jeep 34 0 0 0
Auto- Rick- shaw 2296 1337 1387 1066
Two Wheeler Motor. Cy/ Scooter 27971 24240 19486 9057
Mopeds 978 4656 7337 213
Tractor 2246 1966 2246 1105
Trailor 359 402 381 152
Other 73 88 94 28
Total 40484 39884 37260 14952

Click here to view Nadiad RTO (GJ-7)

Back to Top