આંકડાકીય માહિતી

Vadodara

Segment of Vehicles Register 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 (up to January)
Goods Vehicles Truck/ Lorries 1506 1251 996 2102
Tanker 0 677 874 369
Three Wheeler Veh. 1159 993 1131 1174
Other Light Veh. 2081 1708 1777 743
Passenger Vehicles Buses 220 247 308 306
Maxi cab 295 254 260 82
Cars/ Sta. wagen 20484 21357 23079 21169
Taxi 614 379 460 354
Jeep 46 589 29 156
Auto- Rick- shaw 3147 2976 3277 3220
Two Wheeler Motor. Cy/ Scooter 89350 86070 86187 65122
Mopeds 1446 1266 6370 3836
Tractor 2293 1516 1998 1879
Trailor 466 337 257 92
Other 75 300 377 298
Total 123182 119920 127380 100902

Click here to view Vadodara RTO (GJ-6)

Back to Top