આંકડાકીય માહિતી

Valsad

Segment of Vehicles Register 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 (up to January)
Goods Vehicles Truck/ Lorries 812 891 730 617
Tanker 1 0 0 0
Three Wheeler Veh. 337 200 1 103
Other Light Veh. 1274 1072 1244 135
Passenger Vehicles Buses 56 28 50 11
Maxi cab 20 18 27 15
Cars/ Sta. wagen 8578 8687 8370 5024
Taxi 35 68 31 13
Jeep 27 16 6 0
Auto- Rick- shaw 1937 1669 1492 712
Two Wheeler Motor. Cy/ Scooter 40337 31898 20964 9421
Mopeds 164 7451 16855 1864
Tractor 244 100 120 73
Trailor 147 140 99 7
Other 174 171 202 65
Total 54143 52409 50191 18060

Click here to view Valsad RTO (GJ-15)

Back to Top