વાહનોની સંખ્યા

વાહનોની સંખ્યાની વિગતો, વર્ષ 2000-2001 થી 2018-2019 માટે

ક્રમ વર્ષ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ કુલ
1 2000-2001 826046 4749994 5576040
2 2001-2002 858113 5149856 6007969
3 2002-2003 899284 5609086 6508370
4 2003-2004 951943 6135597 7087540
5 2004-2005 1016149 6801123 7817272
6 2005-2006 1112590 7509700 8622290
7 2006-2007 1220632 8276705 9497337
8 2007-2008 1313997 8975059 10289056
9 2008-2009 1398189 9600462 10998651
10 2009-2010 1497890 10374683 11872573
11 2010-2011 1621857 11371278 12993135
12 2011-2012 1777974 12635743 14413717
13 2012-2013 1917824 13854629 15772453
14 2013-2014 2027243 15064356 17091599
15 2014-2015 2156394 16564173 18720567
16 2015-2016 2292095 18069201 20361296
17 2016-2017 2421032 19615507 22036539
18 2017-2018 2566058 21254759 23820816
19 2018-2019 2680808 22520277 25201084

વ્હીકલના પ્રકાર પ્રમાણે વાહનોની સંખ્યાની વિગતો

વ્હીકલના પ્રકાર નોંધણી કરાવેલ વ્હીકલ
નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ 2,25,20,277
દ્વિચક્રી વ્હીકલ મોટરસાયકલ / સ્કૂટર્સ 15801542
મોપેડ્સ 2646829
મોટર કાર અને સ્ટેશન વેગન 3011656
જીપ 195031
પોલીસ વેન 2829
ટ્રેક્ટર 773221
અન્ય 89168
ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ 26,80,808
ગૂડ્ઝ વ્હીકલ ટ્રક / લોરી 419780
ટેન્કર 37519
ત્રણ પૈડાનું 386594
અન્ય લાઇટ વ્હીલર 356005
પેસેન્જર વ્હીકલ સ્કુલ બસ 9187
બસ 68165
મેક્સી કેબ 53117
ખાનગી સેવા વાહનો 8804
ટેક્સી 89358
ઓટો રીક્ષા 848423
એમ્બ્યુલન્સ 10812
ટ્રેઇલર 393045
કુલ 2,52,01,084
Back to Top